Polityka Prywatności

Postanowienia wstępne

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Invest Glass Paweł Kosowski (zwana dalej: „Invest Glass”) z siedzibą w Sokołowie Podlaski (adres: ul. Lipowa 74D, 08-300 Sokołów Podlaski ), identyfikujące się numerami NIP: PL8231574231, REGON: 363240728.
  2. Invest Glass chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

  1. Jako administrator danych osobowych Invest Glass odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
  2. Invest Glass przetwarza dane osób, które:
  1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: investglass.info@gmail.com

  1. Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z usług Invest Glass wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, które są niezbędne do wykonania usługi.

Forma kontaktu ze strony Invest Glass zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.

Postanowienia końcowe

  1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
  1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na wniosek, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych wykreślenie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Invest Glass może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
  3. O treści zmian polityki prywatności Invest Glass poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: www.investglass.eu wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.
  4. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.investglass.eu  a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.
  5. Invest Glass zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.